• घटोत्कच

  • श्रीगुप्त

  • चन्द्रगुप्त प्रथम

  • समुद्रगुप्त


श्रीगुप्त