• अन्तर्मुखी

  • बहिर्मुखी

  • उभयमुखी

  • सामाजिक निर्भर


अन्तर्मुखी