• निवेश

  • निस्तार

  • निहित

  • निलम्बित


निस्तार