• नसीरुद्दीन

  • इल्तुतमिश

  • कुतुबुद्दीन ऐबक

  • मलिक काफूर


कुतुबुद्दीन ऐबक